Specyfika Historia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola BOROMEUSZA

 


Dane kontaktowe :

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Gliwicka 22
Telefon/fax : 32 285 37 85

Poczta elektroniczna :

biuro@dpstarnowskiegory.pl
pracsocjal@dpstarnowskiegory.pl

 

 

Zyczenia 2020

Umiejscowienie Domu Pomocy Społecznej

 

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
w Tarnowskich Górach serdecznie dziękuje wszystkim dotychczasowym Darczyńcom
za przekazanie 1% podatku na nasz Dom.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2018 roku 1% swojego podatku
na rzecz naszego Domu można przekazać na :

Stowarzyszenie św. Józefa "Jesteśmy"
ul. Okrzei 27, 43-190 Mikołów

Nr KRS: 0000237740

cel szczegółowy ( poz.K.141) - DPS Tarnowskie Góry

Można także przekazać darowiznę na działalność charytatywno- opiekuńczą,
do 6% dochodu na konto:


PKO BP ODDZIAŁ TARNOWSKIE GÓRY
14 1020 2368 0000 2302 0022 2000

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za każdy przejaw życzliwości
i finansowe wsparcie. Ze swej strony zapewniamy wdzięczną pamięć w modlitwie.

 


>> Informacja dotycząca odwiedzin mieszkanek <<

w Domu Pomocy Społecznej.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań pod numerem tel. 32 285-37-85

Polityka RODO

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 22, zgodnie z artykułem
13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuje Panią/Pana, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  w Tarnowskich Gówach, ul. Gliwicka 22
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione
  na podstawie przepisów odrębnych,
 • dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą DPS
  (na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych)
 • dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierujących mieszkańców do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane,
  dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym nie będzie wobec nich profilowania
  .

Z poważaniem
Dom Pomocy Społecznej
ul. Gliwicka 22,
42-600 Tarnowskie Góry

Aktualizacja : 23.12.2020